دوران

لطفا صبر کنید ...

مریم صباغیان

کارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : پرستاری

مریم صباغیان

کارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی

  • تلفن : 270-02833652563
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

مهرنازاحمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مامایی

تلفن داخلی:270

مهندس مرتضی مطهری فرد

تحصیلات :کارشناسی

رشته تحصیلی:بهداشت محیط

تلفن داخلی:270

نسرین شیرخورشیدی

تحصیلات :کارشناسی

رشته تحصیلی:مامایی

تلفن داخلی:273

مریم نصیری

تحصیلات:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:آموزش سلامت جامعه نگر

تلفن داخلی:273

فائزه سعیدی

تحصیلات :کارشناسی 

رشته تحصیلی: آموزش جامعه نگر

تلفن داخلی:273

55.jpg

 در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ، اولین سطح تماس جامعه با واحد های رسمی کشور خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است. خانه  بهداشت واحدی مستقر در روستا است که تحت نظر مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعالیت می کند. 
نیروی انسانی در خانه هاي بهداشت بهورزان (زن و مرد) بومی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات خاصی انتخاب و پذیرش شده و آموزش های لازم را در مرکز آموزش بهورزی فرا می گیرند. 
 مرکز آموزش بهورزی واحدی است زیر نظر مرکز بهداشت که به تربیت بهورز جدید و باز آموزی بهورزان شاغل می پردازد , مکانی پر اهمیت و حساس که جمعی از فرزندان مناطق روستایی و محروم  کشورمان برای خدمت به مردم همان نواحی توسط افرادی دلسوز بنام مربی تربیت می شوند , دانش آموز از مربی تعلیم می گیرد و توسط آنان هدایت می شود .
با توجه به گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان ، لزوم آموزش مداوم آنان پس از فارغ التحصیلی نیز کاملا محسوس بوده و نیاز به متولی خاص در سیستم دارد که مرکز آموزش بهورزی این وظیفه را در کنار جذب و تربیت آنان به عهده دارد .
هدف مرکز آموزش بهورزی : 
در راستای تحقق اهداف نظام خدمات  بهداشتی و درمانی در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت کافی تأسیس می  گردد. این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و انجام باز آموزی های حین خدمت تحقق می یابد. 
ماموریت :
مرکز آموزش بهورزی وظیفه تربیت نیروی بهورزی- آموزش ، نوآموزی و باز آموزی پرسنل محیطی اعم از بهورزان و سایر اعضاء تیم سلامت را با استفاده از آخرین روشها- تکنیکها و الگوهای آموزشی در مناطق روستایی به عهده دارد. این فعالیتها به اضافه نظارت بر خدمات رده های محیطی جهت تغییر نگرش و عملکرد و دانش پرسنل و در نهایت تغییر رفتار آنها به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه انجام می گیرد.
 اهداف کلی :
1.       ارتقا آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان جدید 
2.       حفظ و ارتقا آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان شاغل 
3.       حفظ و ارتقاء آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل تیم سلامت
4.       ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد نیرو های جدید الورود به سیستم 
 معرفی مرکز آموزش:
در راستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی درمانی در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تاسیس گردیده است . این هدف از طریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وانجام باز آموزیهای حین خدمت تحقق می یابد .
     هدف کلی مراکز آموزش بهورزی در حقیقت  برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی و آموزش آنها وآموزش مستمر نیروهای شا غل مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت جهت انجام خدمات بهداشتی - درمانی و تامین سلامت جامعه می باشد .
مرکز آموزش بهورزی فجر شهرستان قزوین براساس طرح توسعه وگسترش شبکه های بهداشتی ودرمانی و با الهام از اهداف ذکر شده در سال 1355 افتتاح وشروع به کار نموده وبه عنوان آموزشگاه مادر در استان قزوین تا کنون موفق به تربیت وآموزش 29 دوره دانش آموز بهورزی گردیده است  .
 در دو محور آموزش و باز آموزی قرار مي گيرند :
مرکز آموزش بهورزی فجر علاوه  بر تربيت نيروي انساني (بهورزان) ، بازآموزي بهورزان شاغل را جهت حفظ دانش و آگاهي و مهارتهاي عملي آنان انجام مي دهد و هر سال براساس نياز سنجي آموزشي به عمل آمده ، دوره هاي آموزش نظري ، عملي و مهارتي را براي بهورزان شاغل برگزار مي نمايد و هم چنين جهت ارتقاء اطلاعات علمي كاردانان بهداشتي در زمينه برنامه هاي بهداشتي و توانمند سازي آنان در پايش و ارزشيابي خانه هاي بهداشت دوره هاي بازآموزي را براي كاردانان بهداشتي به دو صورت بازآموزي بدو خدمت و حين خدمت براساس نياز سنجي آموزشي برگزار مي كند. 
اين مركز برابر مقررات زمينه هاي لازم را براي بهورزان شاغلي كه علا قمند به ادامه تحصيل و دريافت ديپلم رشته مهارت بهورزي هستند،فراهم مي نمايد و براي بهورزان واجدشرايط پس از گذرانيدن واحدهاي كسري گواهينامه مهارت بهورزي صادر نموده و آنان را به آموزش و پرورش معرفي مي نمايد.كه تاكنون تعدادي از بهورزان شهرستان موفق به اخذ مدرك دپيلم در رشته كار و دانش شده اند.
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0