دوران

لطفا صبر کنید ...

مریم میرفخار

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : بهداشت عمومی

مریم میرفخار

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

  • تلفن : 33653666
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

  کارشناس سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

 نام و نام خانوادگی:هنگامه سیمیاری 

مدرک تحصیلی: کاردان مامایی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 208- 33653666

کارشناس سلامت نوجوانان جوانان ومدارس            

نام و نام خانوادگی: فهيمه کريمي 

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: مامايي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 208- 33653666

 

 

 

 

 

 

 


1.    آموزش دانش آموزان – والدین – کارکنان – در مدارس درسه گروه هدف. 
2.    برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری و پزشکی بر اساس شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان اول   ابتدایی – چهارم ابتدایی – هفتم متوسطه و دهم متوسطه 
3.    برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری پدیکلوز جهت دانش آموزان .  
4.    همکاری در اجرای طرح های محوله از وزارت بهداشتی. 
5.    برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان 16-14 سال. 
6.    همکاری در اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه با آموزش و پرورش آموزش استثنائی. 

معرفی برنامه سلامت جوانان

- برنامه ریزی جهت  آموزش گروه سنی جوانان 29-18 سال  توسط مراکزو پایگاههای خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت

-   برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری و پزشکی جوانان 29-18 سال توسط مراکزو پایگاههای خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت

-برنامه ریزی در توزیع مکمل ویتامین دی در جوانان
- همکاری در اجرای طرح های محوله از وزارت بهداشت

-برنامه ریزی جهت برگزاری هفته جوان و هفته ازدواج


رئوس وظایف

  -بررسی و تحلیل مشکلات مرتبط با سلامت جوانان و طرح موضوعات در کمیته های فصلی

- همکاریهای درون بخشی و  بین بخشی و شناسایی ظرفیتهای موجود در حوزه جوانان

- مدیریت ، پایش وهماهنگی و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 سال در کانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه

- مدیریت ، پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 سال در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت، خانه های بهداشت

- مدیریت ورود اطلاعات نتایج ارزیابیهای انجام شده جوانان در سامانه سیب، بررسی اشکالات موجود در سامانه و گزارش به معاونت بهداشتی

- برآورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید

- برگزاری جلسات اموزشی شهرستانی با توجه به نیازهای موجود

- مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان  و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان

- مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی  در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان

- همکاری در برنامه سفیران سلامت دانشجویی

- مدیریت در توزیع مکمل یاری ویتامین دی جوانان 29-18 ساله

- استخراج شاخص های غربالگری و پزشکی جوانان  29-18 سال شهرستان به صورت فصلی و ارسال نتایج به مراکز1.    بررسی و شناخت وضع موجود بهداشت مدارس به منظور تعیین نیازها.
2.    تعیین حدود و تعداد مدارس تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی . 
3.    تعیین اطلاعات مدارس تحت پوشش به تفکیک مقطع –جنس- شهری - روستایی  .
4.    تعیین مدارس که دارای مربی بهداشت هستند. 
5.    برگزاری همایش جهت کارشناس مدارس. 
6.    هماهنگی با واحد های ستادی جهت مشارکت در فعالیتها. 
7.    تهیه مواد و مطالب آموزشی و در اختیار گذاردن مدارس. 
8.    آموزش به کارکنان بهداشتی در خصوص فعالیت های مدارس. 
9.    ایجاد هماهنگی با ادارت آموزش و پرورش نواحی. 
10.    جلب مشارکت کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش.
11.    تشکیل جلسه توجیهی جهت کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش. 
12.    نظارت بر فعالیت های بهورزان – کارشناسان بهداشتی.
13.    بازدید از مدارس. 
14.    جمع آوری آمارها. 
15.    تهیه شاخص های مدارس پایان سال تحصیلی 


شماره تلفن مركز :33654970-33656056-33652972

شماره داخلی مركز : 210

شماره مستقیم واحد:336536666.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0