دوران

لطفا صبر کنید ...

خدیجه سلیمانی

کارشناس روابط عمومی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : الهیات

خدیجه سلیمانی

کارشناس روابط عمومی

  • تلفن : 02833657427
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

وظايف روابط عمومي :
1.       مطلع كردن و خبر دادن
2.       ترغيب ، تشويق ، ترويج و تبليغ
3.       انجام تحقيقات اجتماعي و افكار سنجي و پيوند آن به منابع سازمان و عمومي مردم
4.       هماهنگي موارد نياز سازمان
5.       برقراري ارتباط با فرد ، گروه ، عموم و سازمان ها به نحوي كه براي آن موسسه يا سازمان اهميت دارد يا در آينده خواهد داشت .
وظايف مسئول روابط عمومي در بحران ها :
1.       شايعه زدايي و برطرف كردن ابهامات با ارائه اخبار و اطلاعات شفاف
2.       تهيه گزارش خبري ، اطلاعيه ، تائيديه ، تكذيبيه با هماهنگي مسئولين مربوطه در محدوده مقررات و با در نظر گرفتن سياست هاي سازماني در زمان لازم به نحوي كه اين گونه اقدامات از شدت بحران بكاهد و به حفظ آرامش موجود كمك كند .
3.       دعوت به حفظ آرامش و پرهيز از شتاب زدگي در تصميم گيري ها
4.       مشورت با كارشناسان مشاوره و روان شناسي در توليد اخبار و اطلاعات
5.       پرداختن به عناصر اصلي واقعه و پرهيز از حاشيه گرايي
6.       تعامل مطلوب با رسانه ها و خبرنگاران و تشكيل كميته ويژه خبر رساني بحران
7.       توجه به بازخورد ارائه اخبار و در نظر گرفتن عكس العمل مخاطبان و ارائه اخبار تكميلي به منظور ايراد و اشكال اطلاع رساني
8.       پيشگيري از ارائه اخبار و اطلاعات ضد و نقيض خصوصاً آمار و ارقام با هماهنگ ساختن مسئولين در كليه سطوح سازماني
9.       تهيه اخبار در حجم كم كه حاوي مسائل اساسي مورد نظر مخاطبان باشد .
10.   پرهيز از اخبار از منابع مبهم نظير اشخاص نامعلوم و يا كساني كه نخواسته اند نامشان فاش شود .
11.   درصد نيازهاي افكار عمومي وسعي در تهيه اخبار و اطلاعات در راستاي آن .
12.   توجه به بيان اركان واقعه مانند : نوع حادثه ، علل وقوع حادثه ، ميزان خسارت ، عاملان وقوع بحران و ...
روابط عمومي بايد موقعيت شناس باشد و از باز گو كردن مطالب و اطلاعاتي كه بحران را تشديد مي كند خودداري كند.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0