دوران

لطفا صبر کنید ...

حسن خوبان

حسن خوبان

  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

  کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير 

 مسئول برنامه : بیماریهای منتقله از آب و غذا و عفونت های بیمارستانی آنفلوانزا،کرونا ويروس و ایبولا  IHR

نام و نام خانوادگی: شهلا محبي

مدرک تحصیلی: کارشناسي

رشته تحصیلی: بهداشت  عمومي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 222- 02833653973

 

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   :  

مسئول برنامه :  کارشناس برنامه  هپاتیت های ویروسی و مراقبت از پدیکولوزیس

 نام و نام خانوادگی: فيروزه کاوياني

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: بهداشت  عمومي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 222- 02833653973

 

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   

مسئول برنامه :  کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن –تب مالت

 نام و نام خانوادگی: طاهره صالحي

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: بهداشت  عمومي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 223- 02833653973

 

 

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   

مسئول برنامه :  بیماری سل و جذام

 نام و نام خانوادگی: علي جوادي

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: بهداشت  عمومي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 225- 02833653973

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   

مسئول برنامه :  بیماریهای مشترک بین انسان و دام- مراقبت های انسانی
بیماریهای منتقله از پشه های آئدس و برنامه کنترل مالاریا 

 نام و نام خانوادگی: مجيد عيسي زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسي

رشته تحصیلی: حشره شناسي پزشکي 

شماره تماس داخلی و مستقیم:225-02833653973

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   

مسئول برنامه :  کاردان مامایی کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری 

 نام و نام خانوادگی: مژگان اسماعيلي

مدرک تحصیلی: کارداني

رشته تحصیلی: مامايي 

شماره تماس داخلی و مستقیم: 221-02833659015

کارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير   

مسئول برنامه :  کارشناس کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری 

 نام و نام خانوادگی: مریم اسفندیاری

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد-MPHسلامت روان

رشته تحصیلی: روانشناسي عمومی شماره تماس داخلی و مستقیم:221-02833659015

تکنسین مبارزه با بیماریها واگیر   

 نام و نام خانوادگی: مهدي دادخواه

مدرک تحصیلی: ديپلم

رشته تحصیلی: بهياري 

شماره تماس داخلی و مستقیم: 220- 02833653973

تکنسین مبارزه با بیماریها واگیر   

 نام و نام خانوادگی: اسرافيل جاني

مدرک تحصیلی: ديپلم

رشته تحصیلی: بهياري 

شماره تماس داخلی و مستقیم: 220- 02833653973

کارشناس مبارزه با بیماریها واگیر   

 نام و نام خانوادگی:منیر مهدی پور

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

رشته تحصیلی:

شماره تماس داخلی و مستقیم: 223- 02833653973

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر  

 نام و نام خانوادگی: فهیمه هنرفر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 222- 02833653973

55.jpg

تکنسین مبارزه با بیماریهای واگیر:

نام و نام خانوادگی :صبا تیموری 

مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس مستقیم و داخلی:231

teimuri.jpg

 

 

 

 

 

 


انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها
پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر
پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر 
شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر پرسنل ستادی و محیطی
نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر در مراکز خدمات جامع سلامت  و سطوح محیطی
تامین و توزیع واکسن در سطح مراکز بهداشتی درمانی
نظارت بر انجام برنامه گسترش ایمنسازی (واکسیناسیون)
گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها
برنامه ریزی جهت پیشگیری از بروز اپیدمی های احتمالی
تنظیم برنامه عملیاتی در صورت بروز هرگونه اپیدمی در سطح شهرستان
نظارت بر درمان بیماریهای مشمول گزارش
ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مرکز مدیریت بیماریهای واگیر  وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها
پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظی

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان با هدف اجرای صحیح نظام مراقبت بیماریهای در این راستا در واحد ستادی (واگیر و غیر واگیر) و واحد های محیطی تحت عناوین مشروحه ذیل ارائه خدمت می نماید :

اجرای صحیح نظام مراقبت بیماریها در شهرستان
اجرای طرح های ملی و استانی پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطح شهرستان
صفحه1از212.بعدي.برو
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0