دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر عليرضا مهرعليان

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

  • تحصيلات : دکترا
  • تخصص : دندان پزشکي

دکتر عليرضا مهرعليان

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

  • تلفن : 36-02833655035
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

دکتر اکبر يوسفي

معاون اجرايي مرکز بهداشت

  • تحصيلات : دکترا
  • تخصص : دندان پزشکی

دکتر اکبر يوسفي

معاون اجرايي مرکز بهداشت

  • تلفن : 36-02833655035
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0