دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس کامبیز غفاری اصل

مهندس کامبیز غفاری اصل

  • تلفن : 214
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

برنامه‌هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در حوزه بهداشت عمومي

ارزیابی و ارتقاء آمادگی خانوار در برابر بلایا DART
تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها در سطح شهرستان EOP
پيمايش ملي برنامه‌ها و دستاوردهاي معاونت‌هاي بهداشت در مديريت و كاهش خطر بلايا
ارزيابي خطر بلايا در نظام شبكه در ابعاد آمادگي عملكردي و ايمني سازه‌اي و غيرسازه‌اي SARA
تدوين و پايلوت برنامه ادغام مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام شبكه بهداشتي درماني
شناسنامه آسيب‌ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت
بازبيني مستمر دستورالعمل‌ ارايه خدمات بهداشتي در بلايا
ايمن‌سازي تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا NSS


قبل از وقوع بلايا:
· ارزيابي آسيب‌پذيري و آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

· اجراي اقدامات كاهش آسيب‌پذيري و ارتقاي آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

· جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه‌هاي سلامت-محور كاهش خطر بلايا

· آگاه‌سازي عمومي درباره راهكارهاي ارزيابي و كاهش خطر بلايا

· تدوين برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشاركت ساير بخش‌ها

· ذخيره‌سازي لوازم و ملزومات ارايه خدمت بهداشتي اوليه در فاز پاسخ

· استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات در تسهيلات بهداشتي

· اجراي برنامه‌هاي آموزش تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي

· اجراي تمرين‌هاي آمادگي بلايا در تسهيلات بهداشتي و جامعه

در زمان وقوع بلايا:         
· ارزيابي سريع آسيب‌ها و نيازهاي تسهيلات بهداشتي و جامعه

· ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب‌ديده

· ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به‌موقع و موثر

· پايش و ارزشيابي اثربخشي ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه

پس از وقوع بلايا:
· تدوين برنامه بازيابي تسهيلات بهداشتي با رويكرد توسعه پايدار

· بازسازي تسهيلات و بازيابي برنامه‌هاي بهداشتي آسيب ديده

· مشاركت در تدوين و اجراي بازيابي رواني-اجتماعي جامعه

· پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازيابي
 


صفحه1از212.بعدي.برو


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0