دوران

لطفا صبر کنید ...

مرضیه رجبعلی

کارشناس مسئول گسترش

مرضیه رجبعلی

کارشناس مسئول گسترش

  • تلفن : 246-02833652876
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

  کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی: دکتر ابوطالب بابایی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: پزشکی

شماره تماس داخلی و مستقیم:250 -33689774

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:آذر دخت بصیرت

مدرک تحصیلی:کاردان- کارشناس

رشته تحصیلی: مامایی-گرافیک

شماره تماس داخلی و مستقیم:252-33696985

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:سید مهدی فتاحی

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

شماره تماس داخلی و مستقیم:250 -33689774

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:مهندس پویا خواجه وند

مدرک تحصیلی:کارشناس

رشته تحصیلی: نرم افزار

شماره تماس داخلی و مستقیم:216-33696984

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:سید محبوبه حسینی

مدرک تحصیلی:کارشناس 

رشته تحصیلی: مامایی

شماره تماس داخلی و مستقیم:253 -33652876

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:مهندس فاطمه امامی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست

شماره تماس داخلی و مستقیم: 253-33692075

کارشناس گسترش

 نام و نام خانوادگی:نیلوفر رجبی مجد

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد 

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت

شماره تماس داخلی و مستقیم:253 -33652876

55.jpg

 

 

 

 

 

 

 


-توسعه و بهبود استاندارد منابع واحدهای بهداشتی درمانی
2-مکان یابی واحدهای بهداشتی و درمانی
3-بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
4-برگزاری جلسات مربوط به واحد گسترش به منظور حل مشکلات
5-ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی
6-اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی و درمانی
7-نظارت و هماهنگی در احداث بناها
8-برطرف نمودن مشکلات ساختمانی مراکز و تامین فضای فیزیکی مناسب
9-نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و خانه های بهداشت  و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
10-تامین اعتبار واحدهای بهداشتی و درمانی
11-برآورد نیازتجهیزات و نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی و درمانی
12-تأمین و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشتی و درمانی
13-برآورد وتامین نیروی انسانی واحدهای بهداشتی- درمانی
14-برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
15-ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها
16-احتمام بر واگذاری فعالیت های اجرایی به بخش خصوصی
17-نظارت و شرکت در پذیرش بهورزان
18-انجام و پیگیری فعالیتهای مربوط به گزینش بهورز و سایر امور مرتبط
19-نظارت برامور بهورزی
20-آموزش و بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان و مربی رابطان
21-آموزش نیروهای جدیدالورود
22-برنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده
23-برنامه ریزی به منظور عدم کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه بیمه روستایی
24-برگزاری جلسات هماهنگی پزشک خانواده به صورت ماهیانه
25-انجام پایش برنامه پزشک خانواده به صورت فصلی
26-انجام نیاز سنجی آموزشی از اعضا ء تیم سلامت
27-بررسی و نظارت بر چگونگی استقرار تیم ها در روستاها (وضعیت بیتوته پزشکان )
28-نظارت بر تشکیل جلسات هیات امنا پزشک خانواده درمراکزبهداشتی درمانی
29-بررسی شاخصهای مختلف و برنامه ریزی در جهت بهبود شاخصها
30-بررسی مشکلات اجرایی برنامه ها
31-تشکیل کمیته پایش پزشک خانواده
32-تنظیم و پیگیری قراردادهای مربوط به برنامه پزشک خانواده
33-هماهنگی با سازمان  های بیمه طرف قرارداد
34-بررسی نحوه پیگیری و جذب اعتبارات از اداره کل بیمه درمانی
35-بررسی و نظارت بر چگونگی هزینه اعتبارات
36-ایجاد هماهنگی درون بخشی
37-تامین  اعتبارو توزیع داروهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش با هماهنگی امور دارویی شهرستان
38-تهیه و توزیع اقلام مصرفی مورد نیاز خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
39-همکاری در زمینه آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
40-همکاری در طرح های تحقیقاتی بعنوان ناظر یا مجری
41-برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در روستاها وشهرهای زیر 20000 نفر
42-برنامه پزشک خانواده شهری
43-اطلاعات پایه پرونده الکترونیک سلامت هم برای جمعیت روستایی وهم جمعیت ساکن در شهر
44-از مراکز مجری برنامه بیمه روستایی
45-از عملکرد اعضائ تیم سلامت
46-جلسات آموزشی برای ماماهای تیم سلامت
47-جلسات آموزشی برای پزشکان تیم سلامت
48-کارگاه برنامه ریزی بهداشتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت
49-کارگاه زیج حیاتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت
50-کلاس های آموزشی بدو خدمت 
51-کلاس آموزشی دانشجویان پزشکی مقاطع کار آموزی وکارورزی وهمکاری با گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
52-طرح واگذاری نگهداری خانه های بهداشت با انعقاد قرارداد با بهورزان
53-بینی وپیگیری تآمین نیروی انسانی مورد نیاز در هر فصل یکبار
54-برنامه عملیاتی برای اجرای برنامه پزشک خانواده وبررسی وضعیت موجود از نظر آمادگی برای اجرا وتدارک برخی زیر ساخت ها در سطح شهرهای قزوین ، اقبالیه ومحمود آبادنمونه
55-جلسات هماهنگی و آموزشی برای کارکنان و کارشناسان و پزشکان در راستای شناخت برنامه پزشک خانواده شهری

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0