واحد بهداشت خانواده یکی از واحدهای مرکز بهداشت بوده و هدف آن تامین سلامت خانواده ها از طریق اجرای برنامه مربوط به واحد می باشد شماره تلفن مركز :33652972-33654970

شماره داخلی مركز : 205-212دوران

لطفا صبر کنید ...

ملیحه جوادی مقدم

ملیحه جوادی مقدم

  • تلفن : 33699799
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

رقیه خدادادبیگی

تحصیلات :کارشناسی

رشته تحصیلی: مامایی

تلفن داخلی :-212

شماره تماس مستقیم:33654107

سمیه رضایی نژاد

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی:بهداشت خانواده

تلفن داخلی:206

شماره تماس مستقیم:33699799

55.jpg

عذرا نژادباقر لاهیجی

تحصیلات :کارشناسی

رشته تحصیلی:مدد کاری اجتماعی

تلفن داخلی :212

شماره تماس مستقیم:33654107

معصومه احدی زاده

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی:بهداشت عمومی

تلفن داخلی:205

شماره تماس مستقیم:33654107

فاطمه موسی خانی

تحصیلات :کارشناسی

رشته تحصیلی:مامایی

تلفن داخلی:205

شماره تماس مستقیم:33651140

مریم حکاک قزوینی

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی: مامایی

تلفن داخلی :205

شماره تماس مستقیم:33651140

سحر زریان

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی:مامایی

تلفن داخلی:212

شماره تماس مستقیم:33654107

55.jpg

جواد خالقی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

j.khaleghi.jpg

 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0